LIKABEHANDLINGSPLAN

och

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

 2017-18

 Montessoriförskolan Mammolina

Innehåll:

Vision och övergripande mål                                                                                2

Arbetssätt/struktur och definitioner                                                                  2

Trivselregler                                                                                                            3

Förebyggande åtgärder                                                                                         3

Kartläggningsmetod                                                                                              4

Planerade åtgärder                                                                                                 4

Utvärderingsidé                                                                                                      5

Kommunikation/information                                                                              5

Vuxna kan hjälpa till                                                                                              5

Åtgärder om mobbing eller annan kränkande behandling uppstår              6

 

Bilaga 1: Riskanalys och utvärdering/förbättringar                                          7-8

Bilaga 2: Dokumentation                                                                                        9

 

Vision och övergripande mål

Alla barn i förskolan skall känna sig trygga. Inget barn får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

All personal inom Montessoriförskolan Mammolina tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av mobbning, rasism, trakasserier, diskriminering och kränkningar mellan barn, mellan personal – barn, mellan personal – förälder och inom personalgruppen.

Arbetssätt/struktur och definitioner

Montessoriförskolan Mammolinas trivselregler och likabehandlingsplan skall komplettera varandra i syfte att verka för en lugn och trygg vistelsemiljö för samtliga barn och personal på Montessoriförskolan Mammolina. Den vuxne har i uppgift att se till att dessa trivselregler följs.

Alla d.v.s. barn (efter mognad), personal och vårdnadshavare deltar i arbetet med att skapa bästa möjliga miljö för lärande och gemenskap. Med miljö anses både fysisk- och psykosocial miljö. Det arbetet kräver ett ständigt aktivt engagemang av alla inblandade.

Förskolechef har ansvaret för förskolans arbetsmiljö. För att förskolechef skall kunna axla detta ansvar krävs att alla som finns på förskolan värnar och vårdar dess miljö. Var och en är ansvarig för att till förskolechef meddela brister eller problem som uppstår. Förskolechef är ansvarig för att huvudmannen underrättas.

 

Definition av mobbning enligt skolverket

En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Ex på mobbning kan vara:

Utfrysning, våld, förödmjukelse, hot, ryktesspridning psykiska eller fysiska kränkningar och nätmobbning.

 

Definition av kränkande behandling

Ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet.

 

Trivselregler

Vi, personal, vårdnadshavare & barn tillsammans skapar en god stämning genom att:

 •  Vi respekterar verksamhetstiderna.
 • Vi respekterar varandra, barn och vuxna.
 • Vi tänker på trivselfaktorn och pratar lågmält.
 • Vi respekterar andras arbeten och pågående aktiviteter.
 • Vi använder vårdat språk och är artiga mot varandra.
 • Vi vårdar vår miljö, både inne och ute.
 • Vi plockar undan efter oss och ser till att det ser fint ut.
 • Vi håller ordning i tamburen.
 • Vi låter egna leksaker och maskeradkläder stanna hemma.
 • Vi värnar om och arbetar aktivt med att vara en god och snäll kompis.

Vi är mot andra så som vi vill att andra ska vara mot oss.

Förebyggande åtgärder

I Montessoripedagogiken ingår som en naturlig del s.k. grace och artighets övningar. Dessa övningar börjar i förskolan när barnen är små.

Det är små enkla övningar som visar barnet hur man gör i olika situationer t ex hur man hälsar, hur man bjuder på något, hur man säger tack osv.

Övningarna tilltalar förskolebarnen därför att barnet själv sätts i centrum och att de involverar kroppsrörelser. De förmedlar det kommunikationssätt som finns i barnets kultur och ger på så sätt barnet ökat självförtroende.

I förskolans miljö finns många möjligheter för barnen att praktisera det som de lärt sig i dessa övningar, om de så önskar.

 

 1. empati (förstå och komma överens med andra)
 2. impulskontroll och problemlösning (lösa sociala problem och använda sociala färdigheter)
 3. självkontroll (hantera ilska), självkännedom och självförtroende

 

Kartläggningsmetod

 • Via utvecklingssamtal mellan pedagog och vårdnadshavare
 • I samtal/diskussion i grupp, personalarbetslag och föräldramöten
 • I gruppsamtal med barnen med stöd av bilder, foto, kartor.
 • Genom Trivselenkät/föräldraenkät
 • Genom enskilda samtal/intervjuer med barnen.
 • Via observationer.
 • Utifrån frånvaro i förhållande till totala närvaron
 • Genom medarbetarsamtal

 

Riskanalys och utvärdering, se bilaga 1

Planerade åtgärder:

För att undvika att kränkande handlingar sker i utrymmen med sämre översynsmöjligheter, ex inne vid toaletterna, ser vi till att ha en tydlig struktur, tydliga regler och tillräckligt med personal. Personal har sina fasta ansvarspositioner för att verka som de guider barnen behöver i situationer som innebär rutinskiftning. Tydlig information till vikarier och att påminna varandra om viktigheten om att vara ”rörlig” som personal samt ha ständig överblick vid både inomhus och utomhusvistelse.

Om och vid eventuell incident ska dessa dokumenteras och lämnas in till ansvarig på förskolan för sammanställning och analys. Utifrån dessa kan åtgärder skapas.

Vi lyssnar in vårdnadshavarnas synpunkter dels under de dagliga mötena, vid lämning/hämtning, dels genom utvecklingssamtal och via enkät som kommer att skickas ut. Detta för att skapa en samsyn.

Vi kommer att hjälpa barnen att sätta ord på händelse och känslor som uppstår och visa på alternativa tillvägagångssätt. Vi kommer att göra detta bl.a. genom regelbundna mindre samlingar där vi med hjälp av bildmaterial, karta över miljön och sociala berättelser bearbetar & belyser handling, konsekvens & empati.

För att samarbetet mellan Bambini och Casa ska vara fortsatt starkt kommer vi att ha utrymme för gemensamma diskussioner vid våra personalmöten.

 

Utvärderingsidé

Likabehandlingsplanen utvärderas terminsvis av barnen (efter mognad), vårdnadshavare och personal. Utvärderingen sker genom gruppsamlingar med hjälp av b.l.a. uppritad karta på miljön samt i enskilda ”intervjuer” med barnen, enkät och utvecklingssamtal för barn och vårdnadshavarna. Enkät skickas ut per vårtermin till vårdnadshavarna. Personalen utvärderar kontinuerligt under personalmöten och utvärdering. En ny plan upprättas inför varje nytt läsår.

 

Kommunikation-information

Information om likabehandlingsplanen ges vid läsårs-start till barn, vårdnadshavare och personal. Nytillkomna barn, vårdnadshavare informeras omgående av mottagande pedagog. Nytillkommen personal får informationen genom förskolechef.

Likabehandlingsplanen finns även på hemsidan.

 

Vuxna kan hjälpa till

Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska (ex. slag, knuffar), verbala (ex. hot, tillmälen), psykosociala (ex. utfrysning, ryktesspridning) eller texter/bilder (ex. klotter, brev, sms, e-post, sociala medier)

Ett förskolebarn kan ha svårt för att förstå eller uttrycka att det utsätts eller upplever obehag för någon eller några när han/hon är på förskolan.

Ett äldre förskolebarn kanske tror att om han/hon berättar så upplevs det som skvaller och att situationen blir värre.                                              Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare/förälder hjälper till. Det är viktigt att lyssna på sitt barn.                                                                  Undvik att ställa ledande frågor. Berätta eventuellt om en egen upplevelse och ställ därefter frågan om ditt barn upplevt något liknande?

Ta kontakt med personalen på ditt barns avdelning om du känner oro. Personalen verkar för att ditt barn ska känna sig trygg, utvecklas och må bra.

Gemensamt kan vi ge barnen en trygg vistelse.

 

Åtgärder om mobbning eller annan kränkande behandling uppstår:

Enligt 6 kap. 10§ i skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till

förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna och agera.

Om du som förälder vet eller tror dig veta att ditt eller någons annans barn är utsatt för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier är det viktigt att du kontaktar förskolechefen eller någon i personalen. Personalen måste då:

 1. Bilda sig en uppfattning om situationen genom observation & pedagogisk kartläggning.
 2. Prata med den/de utsatta.
 3. Prata med den/de som utför den kränkande handlingen enskilt, tala om hur allvarligt vi ser på kränkningen och att den omedelbart måste upphöra.
 4. Personalen kan använda sig av anti-mobbing-verktyg för att lyfta/belysa situationen, sociala berättelser där personalen med hjälp av enkla bilder belyser känslor/ empati.
 5. Informera berörda barns föräldrar om incidenten & samtal vid hämtning.
 6. Dokumentera alla samtal och sammanfatta överenskomna åtgärder.
 7. Eventuell polisanmälan diskuteras beroende av kränkningens art.
 8. Fortsätter att följa upp situationen under en längre tid genom samtal, med de inblandade samt användande av stegvis & sociala berättelser.
 9. Meddela vårdnadshavare när uppföljningen är avslutad.

Om en ny situation skulle uppstå efter avslutad uppföljning, är det viktigt att åter igen kontakta förskolan och anmäla händelsen.

Förskolechef ansvarar för eventuell polisanmälan, kontakt med socialtjänst eller arbetsmiljöverket.

 

Bilaga 1

Riskanalys

Följande risker kartläggs:

 1. Diskriminering p.g.a. kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
 2. Trakasserier.
 3. Kränkningar, psykiska/fysiska.
 • Mellan barn
 • Mellan barn och personal
 • Inom personalgruppen
 • Mellan personal/förälder
 • Mellan förälder och (andras) barn

Riskanalys förskolan 1-5 år          Ansvarig: förskolechef Malin Spets

Det finns en större risk för olika kränkningar när ingen vuxen är i närheten t ex:

 • I kapprummen
 • Vid toaletterna / skötrummet.
 • Vid utrymmen där ingen vuxen för tillfället vistas

 

 Utvärdering av 2017-18 års likabehandlingsplan

Kommer sommaren 2018.

 

Arbetet sedan starten 170301 utvärderas enligt nedan;

Förskolan arbetar i enhetlighet med Montessoripedagogikens filosofi och struktur i vilken det ingår hänsynstagande, empati, samspel i olika gruppkonstellationer, delaktighet och omsorg om sin miljö, mm.

Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen över olika situationer ex. konflikter mellan barnen. Detta för att barnen ska få hjälp att se sin egen roll i situationen.

Vi vuxna tar direkt tag i situationer när de uppstår och följer upp situationer som annars skulle kunnat växa till något större. Som goda förebilder och aktiva guider minimeras utrymmet för kränkande behandling av varandra.

Stort engagemang och vikt har lagts på att bygga upp en för barnen, tillgänglig miljö med anpassade verktyg och aktiviteter för varje individ i gruppen. Den förberedda miljön ger utrymme för ordning, aktivitet, utforskning, handhavande, kreativitet och hänsynstagande samt samarbete. Genom tydliga anvisningar, s.k. presentationer, ges barnen de riktlinjer de behöver för att växa som individ, utveckla sin självständighet och därmed känna sig trygga.

I förskolan arbetar vi kontinuerligt med ”grace- och artighetsövningar” som är en introduktion i vårt samhälles normer för social samvaro. Dessa skapar trygghet för den enskilda individen och möjliggör förbättrad samarbetsförmåga.

Vi har och vi arbetar aktivt med att barnen ska vara och är, delaktiga, både när det gäller deras inomhus- och utomhusmiljö, ex. de är involverade i på- och avdukning vid matsituationerna, att ta hand om växter, mm.

Kontakt och utbytet med vårdnadshavare kan sammanfattas i att upplevelsen är att barnen trivs, gärna kommer till sin förskola och blir bekräftade och sedda där de befinner sig i sin utvecklingsprocess. Kommunikation upplevs positivt.

 

Bilaga 2

Dokumentation vid kränkande behandling, ha med följande

 

Förskola:

 

Barnets namn:

 

Dagens datum:

 

Ansvarig för utredningen (barnets mentor):

 

Personer närvarande vid mötet:

 

Situationsbeskrivning (plats, tid & orsak):

 

Anmälaren informerad om att utredning är påbörjad: (datum)

 

Beslutade åtgärder:

 

Hur och när ska uppföljning ske:

 

Vårdnadshavarna underrättade (datum)

 

Förskolechef skriftligen, via e-post, underrättad (datum)

 

malin.spets@palmlunds.se

 

 

 

Be att få kvittens på att mejlet kommit fram.

 

Huvudmannen skriftligen, via epost, underrättad (datum)

 

anders.ek@palmlunds.se

 

Be att få kvittens på att mejlet kommit fram.

 

Uppföljning avslutad (datum)

 

Vårdnadshavare underrättade om avslutad uppföljning (datum)